Cunferèntzia Episcopale Sarda, Solinas a is pìscamos: «Sa Regione est pronta a donare a ascurtu a is bisòngios de sa gente»

Cunferèntzia Episcopale Sarda, Solinas a is pìscamos: «Sa Regione est pronta a donare a ascurtu a is bisòngios de sa gente»

Su Presidente de sa Regione Christian Solinas at atopadu custu mangianu in Casteddu totus is componentes de sa Cunferèntzia episcopale sarda. Is pìscamos ant espressadu satisfatzione pro s’interventu de su Guvernadore.