Casteddu, Su Litzeu Sientìficu Alberti perlongat sa permanèntzia: cuntzessione annoada finas a su 2026-2027

Casteddu, Su Litzeu Sientìficu Alberti perlongat sa permanèntzia: cuntzessione annoada finas a su 2026-2027

Istada cuntzèdida un'etzetzionale pròroga pro sa permanèntzia in sa sede sua de arburada de Colombo finas a sa concrusione de s'annu iscolàsticu 2026-2027.

Binchent unu milione a su ratta e binche, issa lu dassat e si tenet tottu s’inari.