Ricualificatzione de sos impiantos isportivos de Zinnia: 250 mìgia èuros dae sa Regione Sardigna

Ricualificatzione de sos impiantos isportivos de Zinnia: 250 mìgia èuros dae sa Regione Sardigna
Tortolì, veduta

Custu finantziamentu marcat su cumintzu de una trasformatzione ambitziosa chi punnat a trasformare s'atuale impiantu in una moderna istrutura multifuntzionale

Su tenente colonellu Credidio, arrivat infattu de su generale de troppa Tamponi, a su cumandu de Casteddu.Su Tenente Colonellu Daniele Credidio, est bistadu retzidu in manera arroddida a su cumandu provintzale Carabinneris de Casteddu