Arborea, intzidente mortale in su traballu

Arborea, intzidente mortale in su traballu

Vìtima un'imprendidore de 71 annos, mortu in s'azienda sua.

Su delitu Dore in su programma “Storie Maledette”: Francesco Rocca, apretadu dae Franca Leosini, sighit a si proclamare innotzenteFranca Leosini: «Su cummitente de unu crìmine est unu covardu: si matzat sa cussèntzia ma non s’imbrutat is manos. Ite ddoe tenet de issu in custa definitzione?». «Nudda, in manera assoluta nudda. E m'aùguro de ddu pòdere dimustrare», at rispostu Francesco Rocca, cundennadu a s'ergàstulu pro èssere su mandadore de sa morte de sa mugere Dina Dore.