Massimo Zedda contra Solinas: «Dae isbarrare totu semus colados a isballiare totu»

Massimo Zedda contra Solinas: «Dae isbarrare totu semus colados a isballiare totu»

«Diat àere dèpidu traballare, ma s'ischit, a traballare istracat» at iscritu in Facebook su Cussigeri regionale de is Progressistas.

Conte: «Sa fase peus est colada, immoe depimus fàghere is contos cun s’apretu econòmicu e sotziale»Nudda prus autotzertificatzione pro andare dae una regione a s'àtera, custu su primu puntu tocadu dae su presidente de su Cussìgiu Giuseppe Conte durante sa direta trasmìtida pagora faghet.