Innovatziones: un’aparatu diat agiuare a cumprèndere pro ite unu pipieddu est pranghende

Innovatziones: un’aparatu diat agiuare a cumprèndere pro ite unu pipieddu est pranghende

S'intelligèntzia artifitziale est giumpende làcanas noas.

Tristura manna in Santu Tiadoru pro su pitzocu de 22 annos mortu in unu putzu pro sarvare su cane suoDanilo Sulas est istadu interradu custu merie.