Su Ministru Franceschini avertet chi si aberint is istàdios ant a abèrrre is teatros puru

Su Ministru Franceschini avertet chi si aberint is istàdios ant a abèrrre is teatros puru

Su mundu de s'ispetàculu pedit de no èssere discriminadu.

Sardigna, comintzant a donare pensamentu is ricòveros a càusa de su Covid-19In deghe dies in s'Ìsula belle su 60% de malàidos noos in ispidale corfidos dae su virus.