Sant’Efis at èssere carradu a Nora dae sa camioneta de sa Rughe Ruja

Sant’Efis at èssere carradu a Nora dae sa camioneta de sa Rughe Ruja

Est istada seberadu s’assótziu de volontariadu famadu pro iscolletare su Santu dae sa crèsia de Stampaxi finas a Nora.

Itàlia, dae su 4 maju incumentzat sa fase 2Giuseppe Conte, in direta tv, at annuntziadu sas lìneas ghia de sa gasi narada fase 2. Labade comente at a funtzionare.