Controllos de sa Guàrdia de Finantza de Casteddu: iscollidos 30 “tramperis” de su rèditu de tzitadinàntzia

Immagine esemplificativa della Guardia di Finanza.

Sunt su bellu de 30 sos "tramperis" iscobertos dae sa Guàrdia de Finàntzia de Casteddu chi retziant su rèditu de tzitadinàntzia sena nd'àere deretu. B’at chie no aiat postu in su nùcleu familiare unu fìgiu, unu babbu o un’àteru parente, chie nch’est acabbadu a galera, chie biviat in s’istràngiu (estero) e chie traballaiat in nieddu: totus teniat in comunu su de àere decraradu su farsu pro retzire su dinare de su rdc.

Monopàtinos elètricos: immoe podent tzirculare sena impedu in is pistas tziclàbilesMobilidade, immoe est ufitziale: is monopàtinos elètricos, comente is bitzicletas, podent tzirculare in is pistas ciclàbiles de totus is tzitades italianas. Fintzas in Casteddu oramai ddos impreant in medas.