Unu passu a in antis pro su reconnoschimentu de sas minas de su Sulcis comente patrimòniu de s’Unesco

Unu passu a in antis pro su reconnoschimentu de sas minas de su Sulcis comente patrimòniu de s’Unesco

Sa rica istòria minerària de su Surcis-Igresiente e Guspinesu s’aviat cara a una potentziale candidadura UNESCO, signende unu passu a in antis significativu. Difatis, unu protocollu de acordu est istadu firmadu in manera ufitziale, unende sos isfortzos de sa Regione

Binchent unu milione a su ratta e binche, issa lu dassat e si tenet tottu s’inari.