In sos chelos sarsos torrat a bolare su gutùrgiu

In sos chelos sarsos torrat a bolare su gutùrgiu

Segundu s'Agèntzia Regionale Forestas, custa etzetzionale escursione de su giòvanu anturzu est acabada calicuna die a oe a presu de Biddarega e Nuràminis, a probe de s'istatale 131

Post sessista contra s’assessora Desirè MancaAt puru nadu chi at dezisu de si faghere cunsizzare dae sos avvocados suos po leare una detzisione.