Gianfranco Zola: “Su disìgiu miu? Giogare a costadu de Gigi Riva”

Gianfranco Zola: “Su disìgiu miu? Giogare a costadu de Gigi Riva”

Su nùmeru deghe clàssicu, cun sa libertade sua de creare e imbentare, paret èssere iscumpartu dae sos campos de fùbbalu, remplassadu dae ruolos prus ispetzìficos.

Irene Testa retzidi su premiu Ninetta BartoliCustu riconnoschimentu, chi leat su numene dae sa prima sindiga de Italia, eleggida cun braga in sa bidda de importu de Borutta in su 1946, est un riconnoschimentu a sos chi si sunt annoddittados po s’impignu politicu alluttu intro de sas istitutziones, cun d’una attenzione particulare a s’impignu de sas feminas.