A l’ischias chi in Còrsica faghent su licore de murta comente in Sardigna?

A l’ischias chi in Còrsica faghent su licore de murta comente in Sardigna?

Si tratat de unu licore bastante lèbiu (subra de sos 24-25 grados), e est otentu dae s'ammodigadura alcòlica de su frutu de sa murta.

Chie fiat su poeta sarduTigellio amigu de Giùliu Tzèsare?S'acrobamentu de unu nùmene romanu e unu sambenadu gregu faghent pessare chi su poeta in berteru esseret unu libertu, duncas un’iscrau chi fiat resessidu a otènnere sa libertade