Ispetàculu de Mahmood in Igrèsias, totu s’istàdiu cantat cun issu “Non potho reposare”

Ispetàculu de Mahmood in Igrèsias, totu s’istàdiu cantat cun issu “Non potho reposare”

7.000 ispetadores ant prenadu s'istàdiu Monteponi de Igrèsias pro su cuntzertu de Mahmood

Chie fiat su poeta sarduTigellio amigu de Giùliu Tzèsare?S'acrobamentu de unu nùmene romanu e unu sambenadu gregu faghent pessare chi su poeta in berteru esseret unu libertu, duncas un’iscrau chi fiat resessidu a otènnere sa libertade