Notesta est note de Santu Larentu e: sas orìgines de sa festa de sos isteddos tramudantes

Notesta est note de Santu Larentu e: sas orìgines de sa festa de sos isteddos tramudantes
shooting star that shines in the starry night sky

Segundu sa traditzione cristiana Santu Larentu fiat istadu brusiadu biu cumandende s’imperadore romanu Valerianu e su 10 austu s'ammentat su martìriu suo

Chie fiat su poeta sarduTigellio amigu de Giùliu Tzèsare?S'acrobamentu de unu nùmene romanu e unu sambenadu gregu faghent pessare chi su poeta in berteru esseret unu libertu, duncas un’iscrau chi fiat resessidu a otènnere sa libertade