Sardigna: 15 bandera blu. Cunfirmadas Tortolì e Barì

Sardigna: 15 bandera blu. Cunfirmadas Tortolì e Barì

Sardigna si cunfirmat a livellu natzionale sa regione cun prus banderas biaitas: bìndighi sas localidades premiadas dae su reconnoschimentu de sa Fundatzione pro s’educatzione ambientale (Fee) chi garantit marinas netas e mare lìmpidu, cun unu passu a in antis respetu a s'annu coladu rapresentadu dae s'intrada de Budune.

Su biàgiu a ingìriu de sa Sardigna in 4 dies, sa marrania de Matteo GregòrioLòmpidu a Orosei a ora de is 8 e mesu de meria,  at acodidu a si papare calincuna cosa pro torrare in fortzas e posca s’est corcadu. A dolu mannu però no est resèssidu a si pasare pro more de su trèulu de una discoteca.