1981. In Arbatassa fiat istadu piscadu un’iscualu biancu gigante

1981. In Arbatassa fiat istadu piscadu un’iscualu biancu gigante

Ma a banda custu fatu etzetzionale, sos avistamentos de iscualos biancos in Sardigna sunt raros a beru

S’istòria de sa gatàrgia Paola Selenu e is 200 gatos suos in su servìtziu de su programma “Le Iene”Est andadu in unda in su programma televisivu de Italia 1  “Le Iene” su contu de sa macitaja Paola e sa domo cun 200 gatos. In su servìtziu s’apellu de sa fèmina chi at pedidu bisòngiu agiudu pro atèndere sos animales.