Is iscolas ant a torrare a abèrrere su 10 de ghennàrgiu? Biancareddu: “A in antis est pretzìsu a fàghere unu controllu a campione”

Is iscolas ant a torrare a abèrrere su 10 de ghennàrgiu? Biancareddu: “A in antis est pretzìsu a fàghere unu controllu a campione”

Segundu Biancareddu est pretzisa «una riflessione» e est possìbile «ipotizare una limitatzione de sos servìtzios mensa», est a nàrrere de cussos servìtzios non netzessàrios chi diat pòdere favorire sa condidura tra is istudiantes.

Mattarella isciollet sas Càmeras. Si botat su 25 de cabudanniSu presidente de sa Repùblica podet abèrrere consultatziones pro averguare si b'apat una majoria a sas Càmeras pro unu esecutivu nou o isòrvere su Parlamentu, aviende gasi su Paisu a eletziones