Is iscolas ant a torrare a abèrrere su 10 de ghennàrgiu? Biancareddu: “A in antis est pretzìsu a fàghere unu controllu a campione”

Is iscolas ant a torrare a abèrrere su 10 de ghennàrgiu? Biancareddu: “A in antis est pretzìsu a fàghere unu controllu a campione”

Segundu Biancareddu est pretzisa «una riflessione» e est possìbile «ipotizare una limitatzione de sos servìtzios mensa», est a nàrrere de cussos servìtzios non netzessàrios chi diat pòdere favorire sa condidura tra is istudiantes.

S’ùrtimu discursu istòricu de acabbu de annu de su presidente MattarellaCun meda probabilidade, francu càmbios a s’ùrtimu momentu, at a èssere s'arresonu de cungedu de s'atuale mere de domo de su Quirinale.