Fèstival de Sanremo 2021: ant bìnchidu is Maneskin

Fèstival de Sanremo 2021: ant bìnchidu is Maneskin

Mancari sa pandemia ocannu puru sa rassigna musicale est istada trasmìtida direta etotu - fintzas si sena pùblicu -.

Isvètzia, un’òmine at agurteddadu sa gente in caminu: oto fertos, duos sunt gravesSi faeddat de motivu terrorìsticu, ma si sighit a indagare.