Prima die Fase 2. Casteddu, atapada manna in s’Asse Mesanu

Immagine dell'incidente stradale che ha coinvolto sette automobili a Cagliari, sull'Asse Mediano di scorrimento veloce.

Galu de istabilire is càusas de s’intzidente istradale chi at interessadu sete màchinas, cun unu feridu leadu a s’ispidale.

Cuartu, fèmina infamada e iscuta dae su cumpàngiu in presèntzia de sa fìgia: arrestadu un’òmine de 40 annosOe, a pustis un'àtera minetza de morte e oramai angustiada dae custa situatzione, sa fèmina at pedidu agiudu a sa Politzia.