Binchet unu milliardu e denùntziat s’ex cumpàngia pro l’àere iscoviadu a sos babbos

Binchet unu milliardu e denùntziat s’ex cumpàngia pro l’àere iscoviadu a sos babbos

Su binchidore de sa loteria l’at denuntziada pedende·li 100 mìgia dòllaros.

Binchent unu milione a su ratta e binche, issa lu dassat e si tenet tottu s’inari.