Paris cun sa cantzofa bendet fintzas sa marijuana: denuntziadu unu bendidore casteddaju

Paris cun sa cantzofa bendet fintzas sa marijuana: denuntziadu unu bendidore casteddaju

Una die de festa durante da sagra de sa Cantzofa in su Campidanu de Casteddu est istada treulada dae s’iscoberta de unu produt agrìculu particulare. Unu bendidore casteddàiu, titulare de un’azienda agrìcula locale, est istadu denuntziadu dae sos Carabineris pro

Binchent unu milione a su ratta e binche, issa lu dassat e si tenet tottu s’inari.