In Firentze unu furone s’atacat in su cungeladore de unu ristorante ma benit cassadu dae sa politzia

cameriere-ristorante-vuoto

Su piseddu de degheoto annos est intradu in su locale, imbetzes su còmplitze suo, su marochinu de 24 annos, est abarradu foras in caminu pro fàghere sa guàrdia.

Binchent unu milione a su ratta e binche, issa lu dassat e si tenet tottu s’inari.