Un agiudu cuncretu pro sos malàidos e sas famìlias issoro

Un agiudu cuncretu pro sos malàidos e sas famìlias issoro

Sas letziones importantes de vida chi at lassadu sunt galu bias, gasi comente s'ammentu de Peo, unu grandu gherradore.

In Ulassai, sa cuvia de sa prima Biennale dedicada a Maria LaiCurada dae Gianni Murtas, azzudadu dae su comitadu iscintificu cun Antonello Carboni, Chiara Manca e Damiano Rossi, custa rassigna at presentadu operas de is artistas de sensibilidade istravanada, coberande sutzessu dae su primu momentu