Un agiudu cuncretu pro sos malàidos e sas famìlias issoro

Un agiudu cuncretu pro sos malàidos e sas famìlias issoro

Sas letziones importantes de vida chi at lassadu sunt galu bias, gasi comente s'ammentu de Peo, unu grandu gherradore.

Tzircu Literàriu in Casteddu: una chida de cultura e addòbios