Istudiante litzenziadu pro èssere andadu a marrare su ludu in Emìlia-Romagna

Istudiante litzenziadu pro èssere andadu a marrare su ludu in Emìlia-Romagna
point of view of a man standing in mud

A 24 annos, s'istudiante universitàriu est istadu lissentziadu deretu a pustis de àere pedidu duas dies a su mere de traballu pro andare a Emilia a agiuare sos isfollados de s'alluvione. Faghiat su porta pizzas pro una pizzeria  in su fine chida.

In sos chelos sarsos torrat a bolare su gutùrgiuSegundu s'Agèntzia Regionale Forestas, custa etzetzionale escursione de su giòvanu anturzu est acabada calicuna die a oe a presu de Biddarega e Nuràminis, a probe de s'istatale 131