Iscriet «latitante» comente traballu in Facebook: agatadu e arrestadu dae sos carabineris

Iscriet «latitante» comente traballu in Facebook: agatadu e arrestadu dae sos carabineris

Su giòvanu de 24 annos, si fiat donadu a sa mata a pustis de sa cundenna. Giraiat sena impedì pro totu sa Sardigna ma si connetiat a su profilu suo de sa rete sotziale prus famada.

A s’iscoberta de su Turismu priu in Sardigna: Su ruolu de su VelorailCusta faina, presente in Europa e in  àteras partes de su mundu, s’est isvilupada mescamente in Frantza, acanta sunt ativas prus de 64 retes chi cada annu benint impreadas dae unu nùmeru sempre prus mannu de biagiadores.