Iscriet «latitante» comente traballu in Facebook: agatadu e arrestadu dae sos carabineris

Iscriet «latitante» comente traballu in Facebook: agatadu e arrestadu dae sos carabineris

Su giòvanu de 24 annos, si fiat donadu a sa mata a pustis de sa cundenna. Giraiat sena impedì pro totu sa Sardigna ma si connetiat a su profilu suo de sa rete sotziale prus famada.

“Tuta Gold” de Mahmood est sa cantone italiana cun pius streaming in su munduParallelamente, in sa Top 50 Italia de Spotify, “Tuta Gold” brillada a su secundu postu, commente testimonzat s’alluttu accottu de su pubbricu natzionale in su cunfrontu de s’artista.