Sa cantzone de Palumbo-Lauro est unu plàgiu. Su coghineri cun sa SLA a protzessu

Sa cantzone de Palumbo-Lauro est unu plàgiu. Su coghineri cun sa SLA a protzessu

Marco Palumbo, su babbu de su coghineri de Aristanis malàidu de Sla Amalàidu de Sla, connotu a su dae su pùblicu pro àere partetzipadu in su 2021 a su Fèstival de Sanremo cun una cantzone interpretada paris cun su cantante

S’Arbutzu in Sardigna: unu biàgiu intre traditziones e calidades ùnicas