Confintesa: Podda eletu segretàriu territoriale nou de su sindacadu

Confintesa: Podda eletu segretàriu territoriale nou de su sindacadu

Marco Podda, originàriu de Cardedu, est istadu elègidu a s'unanimidade.

In sos chelos sarsos torrat a bolare su gutùrgiuSegundu s'Agèntzia Regionale Forestas, custa etzetzionale escursione de su giòvanu anturzu est acabada calicuna die a oe a presu de Biddarega e Nuràminis, a probe de s'istatale 131