Su padel contadu dae s’allenadore casteddaju Luca Ghiani

Su padel contadu dae s’allenadore casteddaju Luca Ghiani

A pagu a pagu est cumentzende a èssere praticadu in totu su mundu, fintzas in Sardigna. Pro nde ischire de prus amus dimandadu calicuna informatzione a s'allenadore Luca Ghiani

Irene Testa retzidi su premiu Ninetta BartoliCustu riconnoschimentu, chi leat su numene dae sa prima sindiga de Italia, eleggida cun braga in sa bidda de importu de Borutta in su 1946, est un riconnoschimentu a sos chi si sunt annoddittados po s’impignu politicu alluttu intro de sas istitutziones, cun d’una attenzione particulare a s’impignu de sas feminas.