Carolina Vinci est segunda a Miss Itàlia, medàllia dae prata a sa reina de Porto Cervo

Carolina Vinci est segunda a Miss Itàlia, medàllia dae prata a sa reina de Porto Cervo

Carolina Vinci est arribbada segunda a Miss Itàlia, s'iscetru de sa prus bella de Itàlia est andadu a  Miss Làtziu e Miss Elegàntzia, Lavinia Abate, deghe oto annos

Su tenente colonellu Credidio, arrivat infattu de su generale de troppa Tamponi, a su cumandu de Casteddu.Su Tenente Colonellu Daniele Credidio, est bistadu retzidu in manera arroddida a su cumandu provintzale Carabinneris de Casteddu