Carolina Vinci est segunda a Miss Itàlia, medàllia dae prata a sa reina de Porto Cervo

Carolina Vinci est segunda a Miss Itàlia, medàllia dae prata a sa reina de Porto Cervo

Carolina Vinci est arribbada segunda a Miss Itàlia, s'iscetru de sa prus bella de Itàlia est andadu a  Miss Làtziu e Miss Elegàntzia, Lavinia Abate, deghe oto annos

Innovatziones: un’aparatu diat agiuare a cumprèndere pro ite unu pipieddu est pranghendeS'intelligèntzia artifitziale est giumpende làcanas noas.