Carolina Vinci est segunda a Miss Itàlia, medàllia dae prata a sa reina de Porto Cervo

Carolina Vinci est segunda a Miss Itàlia, medàllia dae prata a sa reina de Porto Cervo

Carolina Vinci est arribbada segunda a Miss Itàlia, s'iscetru de sa prus bella de Itàlia est andadu a  Miss Làtziu e Miss Elegàntzia, Lavinia Abate, deghe oto annos

Claudia Comida numenada delegada Natzionale de su Campu Nou Terziariu Sib FeminasSa cunfirma est bistada accollida cun boghes e tzacarramanos caentes meda dae parte de una sala prena, mustrande sa cunfiantza cumprida e s’istima in su cumandu sou chi nisciunu ponet in cuntierra.