Su territòriu de s’Ogiastra in Edade Romana

Su territòriu de s’Ogiastra in Edade Romana

Durante s’Edade oumana s’Ogliastra rapresentaiat non petzi unu coladòrgiu de importu intre su nord e su sud de sa Sardigna, in su caminu chi collegaiat Carales e Terranoa, ma giunghiat fintzas s’internu de s’ìsula cun sa costa orientale. In sa

Innovatziones: un’aparatu diat agiuare a cumprèndere pro ite unu pipieddu est pranghendeS'intelligèntzia artifitziale est giumpende làcanas noas.