Su contu de Perdu Coita e Maria Incani contada a sa manera de Loceri

Su contu de Perdu Coita e Maria Incani contada a sa manera de Loceri

Saja chi biviat a pees de monte Tarè, paris cun su maridu Perdu Coita (in tzertas biddas “Perdu Palita), unu pastore de su logu unu pagu aghedu chi no ameddaiat cun nemos. Custu est su contu chi totus semus abituados

Prèmiu musicale “Matteo Sanna”: sos binchidores sunt sos casteddajos Davide Pizzo e Filippo Piredda