Mortu a 19 annos ebbia a pustis de una rutòrgia cun sa moto, Gabriele Viel, pitzocu de Crabonaxa

Mortu a 19 annos ebbia a pustis de una rutòrgia cun sa moto, Gabriele Viel, pitzocu de Crabonaxa

Su cunsigeri comunale Enrico Cogoni at postu in sa retza una fotografia de su giòvanu acumpangiada dae unu messàgiu commovente a beru

In Badu e’ Carros controllat s’EsercituRespundinde a s’imbiu de s’Esercitu po controllare sa presone dae sa parte de fora, si ispettant interventos puru da parte de s’amministrassione de sa Presone