Elisabetta Canalis, in bacàntzia in Sardigna, torrat a agatare sos canes de su canile de Terranoa

Elisabetta Canalis, in bacàntzia in Sardigna, torrat a agatare sos canes de su canile de Terranoa

Canalis at contadu s'esperièntzia sua in sa Lida cun faeddos cumoventes in sos canales sotziales cosa sua

Claudia Comida eleta presidente diretivu nou de su Sib-Confcommercio"So cuntenta meda e torro gràtzias a sos collegas chi m’ant bòlidu afidare custu incàrrigu importante. Ringràtziu meda peri a su presidente dimissionàriu pro su traballu mannu chi at fatu finta a como"