Fotografadu s’istampu nieddu a su tzentru de sa Bia de sa Pàgia: un’iscoberta de sa cale nde tenet parte peri sa Sardigna

Fotografadu s’istampu nieddu a su tzentru de sa Bia de sa Pàgia: un’iscoberta de sa cale nde tenet parte  peri sa Sardigna

Sa fotografia est istada fata gràtzias a una collaboratzione internatzionale tra Event Horizon Telescope (Eht) s'Istitutu Natzionale de Astrofìsica (Inaf), s'Istitutu Natzionale de Fìsica Nucleare (Infn), s'Universidade Federicu II de Nàpoli e s'Universidade de Casteddu.

Unu pitzocheddu isvìtzeru furat unu cocoeddu kinder. Posca iscriet una lìtera pro pedire iscusaUna cunfessione chi non t'isetas. Epuru Benjamin, nointames sa giòvana edade, at dimustradu unu sentidu de responsabilidade forte, cusciente de àere cummìtidu unu piticu illètzitu: sa fura de unu cocoeddu Kinder.