Fotografadu s’istampu nieddu a su tzentru de sa Bia de sa Pàgia: un’iscoberta de sa cale nde tenet parte peri sa Sardigna

Fotografadu s’istampu nieddu a su tzentru de sa Bia de sa Pàgia: un’iscoberta de sa cale nde tenet parte  peri sa Sardigna

Sa fotografia est istada fata gràtzias a una collaboratzione internatzionale tra Event Horizon Telescope (Eht) s'Istitutu Natzionale de Astrofìsica (Inaf), s'Istitutu Natzionale de Fìsica Nucleare (Infn), s'Universidade Federicu II de Nàpoli e s'Universidade de Casteddu.

Annunou in Casteddu, cunfirmada sa presèntzia de su cantante BlancoA cunfirmare s'eventu est istadu su sìndigu Paolo Truzzu.