“Muti forte” est s’ùrtima cantzone de Manuela Mameli, ca cantante trieddina connota e pretzada in totu sa Sardigna

“Muti forte” est s’ùrtima cantzone de Manuela Mameli, ca cantante trieddina connota e pretzada in totu sa Sardigna

In sa cantzone Muti forte sa cantante sarda at postu a pare unu contu musicale acanta amighèntzia e famìlia sunt cosas de importu mannu.

Unu pitzocheddu isvìtzeru furat unu cocoeddu kinder. Posca iscriet una lìtera pro pedire iscusaUna cunfessione chi non t'isetas. Epuru Benjamin, nointames sa giòvana edade, at dimustradu unu sentidu de responsabilidade forte, cusciente de àere cummìtidu unu piticu illètzitu: sa fura de unu cocoeddu Kinder.