Personàgios de Ogliastra. Su brigaderi Antonio Sanna, chi aiat afrontadu su primu grandu irrobatòriu istradale de su pustisgherra

Personàgios de Ogliastra. Su brigaderi Antonio Sanna, chi aiat afrontadu su primu grandu irrobatòriu istradale de su pustisgherra

Aiat afrontadu in su 1949 su primu grandu irrobatòriu istradale de su pustigherra, in territòriu ogiastrinu, durante su cale aiant pèrdidu sa vida chimbe carabineris. Pro su coràgiu suo e su brontu suo, li fiat istada cunferida sa medàllia dae prata a su balore de servìtziu. Oe s'ammentu suo in sas paràulas de su fìgiu, Franco Sanna

Torrat su Girotonno de Carluforti, lòmpidu a sa de 18 editzionesDae su 2 a su 5 làmpadas 2022 torrat a Carluforti su "Girotonno", lòmpida a sa de degheoto editziones.