S’ùrtimu discursu istòricu de acabbu de annu de su presidente Mattarella

S’ùrtimu discursu istòricu de acabbu de annu de su presidente Mattarella

Cun meda probabilidade, francu càmbios a s’ùrtimu momentu, at a èssere s'arresonu de cungedu de s'atuale mere de domo de su Quirinale.

Intzidente in su Poetu de Casteddu, pitzocu de 33 annos in prògnosi riservada