Adiosu a su 2021, un àteru annu istragosu meda. Isperamus bonas noas pro annu nou

Adiosu a su 2021, un àteru annu istragosu meda. Isperamus bonas noas pro annu nou

Semus lòmpidos a s’ùrtima die de su mese de nadale, cun s’annu betzu chi est pro lassare su passu a s’annu nou. Ma ite totu su chi est capitadu?

Intzidente in su Poetu de Casteddu, pitzocu de 33 annos in prògnosi riservada