Graziano Mesina arrestadu a Dèsulu

Graziano Mesina arrestadu a Dèsulu

Finit sa fua de su bandidu orgolesu a pustis de prus de un'annu chi fiat a sa mata.

Torrat su Girotonno de Carluforti, lòmpidu a sa de 18 editzionesDae su 2 a su 5 làmpadas 2022 torrat a Carluforti su "Girotonno", lòmpida a sa de degheoto editziones.