Su Casteddu a Napoli pro fàghere un’àteru miràculu

Su Casteddu a Napoli pro fàghere un’àteru miràculu
Ph: Cagliari Calcio

Is ruju-blu ant a chircare sa de bator vitòrias de sighidu.

Arantzu o grogu, dae lunis, de ite colore at a èssere sa Sardigna?Sa Regione est sollitzitende pro otènnere sa fàscia cun prus pagu limitatziones.