Su benidore? Tra 5 annos una rivolutzione tecnològica chi at a cambiare sa vida nostra

Su benidore? Tra 5 annos una rivolutzione tecnològica chi at a cambiare sa vida nostra
Fonte Foto: il blog di Vita Activa.

In su 2025, segundu su futurista Talwar, amus a bìvere in un'iscenàriu cuotidianu chi paret essidu dae unu film de fantascièntzia.