Prèmiu Fèminas 2019: Coldiretti prèmiat sete fèminas sardas

Prèmiu Fèminas 2019: Coldiretti prèmiat sete fèminas sardas

Is prèmios, assignados custu mangianu in sa sala cunvegnos de su Bancu de Sardigna de Casteddu, pertocant sete diversas categorias: sport, iscièntzia, arte, ispetàculu, comunicatzione, massaria e istitutziones.