Sa vida e sa morte de su partigianu Francesco Salis in unu cunvegnu a Iersu

Non totu ddu connoschent, ma Francesco Salis at iscritu una pàgina importante in s’istòria de sa Resistèntzia. Sa figura de su giòvanu partigianu ogiastrinu at a èssere ammentada in su cursu de unu cunvegnu, in programma sàbadu chi benit, in

Fonne. Bona resèssida de sa manifestatzione “Identidades”In Fonne est istada una chida de eventos: mascaras, folklore, e sa de 36 editziones de su Pàliu, isetadu meda.