Su primu silugianu paraliticu a operare a sa rea, como ghiat un’ispidale sardu

Su primu silugianu paraliticu a operare a sa rea, como ghiat un’ispidale sardu

Paolo Anibaldi est un’esempiu istravanadu de fortza e cambiamentu in su campu de sa meighina. Naschidu in Rieti in su 1966, at deppidu affrontare un’iscancaradura grave meda a solu 17 annos po una maladia a su miuddu, chi li che

“Cobalto”: Matteo Piga frimmat po su Teatru Stabile de su Veneto un’arte drammatiga campolica