In Sardigna arribat una tecnologia noa po sa cura de infusione

In Sardigna arribat una tecnologia noa po sa cura de infusione

Bonas noas in sa tecnologia de sa salude in Sardigna. S’ambulatoriu Picc team in s’Aou de Tattari, at dae pagu introduidu una tecnologia noa connoschida commente Picc port, una avantzada tziringa forana po sas benas, cun d’unu barchile sutta de

Biennale de s’Arte de oe di Ulassai: unu reconnoschimentu a Maria Lai