Binchent unu milione a su ratta e binche, issa lu dassat e si tenet tottu s’inari.

Binchent unu milione a su ratta e binche, issa lu dassat e si tenet tottu s’inari.

Sa muda de sa coppia de Spalding, in su Lincolnshire, Regnu Unidu, sighit a faghere tennere attenzione, bogande interessiu e dibattidu in tottu sa comunidade de cussu logu. Michael Cartlidge, 39 annos, at incumintzadu unu procedimentu legale contra sa s’ex

Su canoista sardu Stefano Oppo at binchidu sa medaglia de oro a sa Coppa de su Mundu de CanottaggiuChentza duda, unu momentu chi non si at podere ismentigare po issos, e unu motivu de arroddu mannu po sa comunidade isportiva sarda