Mancini s’est dimìtidu dae cummissàriu tècnicu de sa Natzionale

Mancini s’est dimìtidu dae cummissàriu tècnicu de sa Natzionale

Sa detzisione de su cummissàriu tècnicu campione de Europa in càrriga arribbat a ispantu a pagas dies dae sa nòmina de moderadore de sas Natzionales.

Irene Testa retzidi su premiu Ninetta BartoliCustu riconnoschimentu, chi leat su numene dae sa prima sindiga de Italia, eleggida cun braga in sa bidda de importu de Borutta in su 1946, est un riconnoschimentu a sos chi si sunt annoddittados po s’impignu politicu alluttu intro de sas istitutziones, cun d’una attenzione particulare a s’impignu de sas feminas.