Paba Frantziscu, at brigadu a una fèmina chi l’at pedidu de beneìghere su cane suo: «Apo pèrdidu sa passèntzia»

Paba Frantziscu, at brigadu a una fèmina chi l’at pedidu de beneìghere su cane suo: «Apo pèrdidu sa passèntzia»

Su primu acontessimentu est de duas chidas a oe, cando su segretàriu suo s'est acurtziadu a una fèmina cun unu passeginu

Treninu birde, naschet sa Fundatzione cun 47 comunos sardosEst una die istòrica pro su Treninu birde de sa Sardigna