Paba Frantziscu, at brigadu a una fèmina chi l’at pedidu de beneìghere su cane suo: «Apo pèrdidu sa passèntzia»

Paba Frantziscu, at brigadu a una fèmina chi l’at pedidu de beneìghere su cane suo: «Apo pèrdidu sa passèntzia»

Su primu acontessimentu est de duas chidas a oe, cando su segretàriu suo s'est acurtziadu a una fèmina cun unu passeginu

Benit decrarada morta ma si ischidat intro de su baule in campusantuUna femina, decrerada morta, si est ischidada pustis de che l’aere leada in s’istanzia de sos mortos, ispantande sos parentes.