Su Casteddu contra su Modena tenet pagu de seberare: depet torrare a bìnchere foras de domu

Su Casteddu contra su Modena tenet pagu de seberare: depet torrare a bìnchere foras de domu

Claudio Ranieri at naradu at a serbire sa vitòria in trasferta puru, pro pòdere gherrare a sa promóvida in Sèrie A.

Unu pipiu est nàschidu in màchina prima de arribbare a s’ispidale. Dd’ant postu AnasS'episòdiu est capitadu a Treviso, mama e fìgiu s'agatant in s'ispidale Ca' Foncello e istant bene.